นายเรวัต  ประสงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายประมวล มุ่งมาตร  นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 
 

เชื่อมโยงหน่วยงาน

การประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2

ปรับขนาดตัวอักษร

         วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.30 น. นายประมวล  มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง  โดยประธานในการประชุม ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ซึ่งมี นายวิษณุ  เครืองาม เป็นประธานกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ  สำหรับในระดับจังหวัดนั้น มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอนุกรรมการ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  หน้าที่ของคณะอนุกรรมการ เพื่อดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด  เพื่อให้ทุกภาคส่วนราชการ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

         นอกจากนี้ ฝ่ายเลขานุการ ได้ชี้แจงในเรื่อง การประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง ในการจัดทำโครงการตามแผน ประจำปี 2561 ตามยุทธศาสตร์ 20 ปี 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความมั่นคง จำนวน 1 โครงการ  เป็นโครงการที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองดำเนินการเอง    ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความสามารถในการแข่งขัน จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการประชาสัมพันธ์การยกระดับคุณภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัย เป็นโครงการในความรับผิดชอบของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง อีกหนึ่งโครงการ คือ โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เป็นโครงการที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง รับผิดชอบในการจัดสรรงบประมาณ    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา และการเสริมสร้างศักยภาพคน เป็นโครงการประชาสัมพันธ์สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ซึ่งทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจัดขึ้น โดยทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง มีหน้าที่ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สนับสนุน  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  โดยการจัดโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ในความดูแลของสำนักงานประชาสัมพันธ์    ยุทธศาสตร์ที่ 5  การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ผ่านโครงการประชาสัมพันธ์บริหารจัดการน้ำ แบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติ คือ ชลประทานจังหวัด  เกษตรและสหกรณ์จังหวัด  อบจ. และ ท้องถิ่นต่างๆ รวมทั้งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง ยังสนับสนุนในการจัดทำแผนผลิตสื่อ ผ่านช่องทางต่างๆ   และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้เพื่อป้องกันการทุจริต รวมทั้ง โครงการประชาสัมพันธ์การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ซึ่งเป็นโครงการรับผิดชอบของ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ที่ต้องสนับสนุน เรื่องการผลิตสื่อ  อีกด้วย

02515351
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
769
3100
20050
2474274
66763
79224
2515351

IP 34.229.194.198
Server Time: 2019-02-23 08:04

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.