นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายประมวล มุ่งมาตร  นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 
 

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 
 

หนังสือเวียน

พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 2/2561

ปรับขนาดตัวอักษร

 

สามารถดาวน์โหลด

แบบตอบรับ และรายงานการประชุม ได้ที่นี่

การจัดประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

ปรับขนาดตัวอักษร

     จังหวัดอ่างทอง กำหนดการประชุมคณะกรมการจัุงหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดฯ ครั้งที่ 5/2561 ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

การประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ เดือนพฤษภาคม 2561

ปรับขนาดตัวอักษร

การประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ เดือนพฤษภาคม 2561

อท 0017.5/ว1617 เรื่อง นโยบายการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าห้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ปรับขนาดตัวอักษร

 

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (compressed_1828976829.pdf)หนังสือเวียน 289 kB

ที่ อท 0017.1/ว 1613 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

ปรับขนาดตัวอักษร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ดาวน์โหลดได้ ที่นี่

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (aa.pdf)สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.1/ว 2538 ลงวันที่ 10  72 kB
Download this file (ab.pdf)1.1 หนังสือกรมธนารักษ์ ด่วนที่สุด ที่ กค 0305/4530 ลงวันที่ 3 เมษายน 2561 1669 kB
Download this file (ba.pdf)2.1 พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2518 256 kB
Download this file (bb.pdf)2.2 พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 379 kB
Download this file (bc.pdf)2.3 พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 286 kB
Download this file (bd.pdf)2.4 พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 113 kB
Download this file (be.pdf)2.5 พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 311 kB
Download this file (bf.pdf)2.6 ประการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 63 kB
Download this file (bg.pdf)2.7 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 1996 kB
Download this file (bh.pdf)2.8 พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2599 110 kB
Download this file (bi.pdf)2.9 พ.ร.บ.รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535และแก้ไ 156 kB
Download this file (bj.pdf)2.10 พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 386 kB
Download this file (bk.pdf)2.11 พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 189 kB
Download this file (v254.pdf)สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว 254 ลง 303 kB

หมวดหมู่รอง

01697484
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
357
3355
14965
1664373
64052
75416
1697484

IP 54.162.184.214
Server Time: 2018-05-25 02:29

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.