นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

นางสาวเอกรัตน์  นาคาคง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

นายศักดิ์ดา  บรรดาศักดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

แนวทางการหลบหลีกทางระหว่างทาง

เชื่อมโยงหน่วยงาน

มากกว่า...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปรับขนาดตัวอักษร

นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 

ข้อมูลและประวัติการรับราชการ

วัน/เดือน/ปี เกิด :  25 ธันวาคม 2504

ภูมิลำเนา : จังหวัดอ่างทอง

วันบรรจุรับราชการ : 23 สิงหาคม 2526

วันครบเกษียณอายุราชการ : 30 กันยายน 2565

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :   - 5 ธันวาคม 2560 มหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.)

                                    - 5 ธันวาคม 2555 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) 

                                    - 5 ธันวาคม 2552 ประถมภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.)

                                    - 5 ธันวาคม 2556 เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)

การศึกษา :    - 2526 ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (มนุษย์ศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา

                     - 2534 ปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต (แขนงวิชา ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

                     - 2542 ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม :    - เมษายน - พฤศจิกายน 2539 : หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 41 วิทยาลัยการปกครอง

                     - 25 เมษายน - 23 กรกฎาคม 2547 : หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 45 วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง

                     - ธันวาคม 2557 - พฤษภาคม 2558 : หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณ ระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 1 สำนักงบประมาณ

                     - ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558 : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประวัติการรับราชการ :

                    - 23 สิงหาคม 2526 นักพัฒนาชุมชน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

                    - 11 ธันวาคม 2544 นายอำเภอแม่วงก์ (เจ้าพนักงานปกครอง) จังหวัดนครสวรรค์

                    - 6 ตุลาคม 2546 นายอำเภอเดิมบางนางบวช (เจ้าพนักงานปกครอง) จังหวัดสุพรรณบุรี

                    - 24 ตุลาคม 2550 นายอำเภอศรีประจันต์ (เจ้าพนักงานปกครอง) จังหวัดสุพรรณบุรี

                    - 28 พฤศจิกายน 2551 นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (ผู้อำนวยการระดับสูง)

                    - 14 กันยายน 2552 นายอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี (ผู้อำนวยการระดับสูง)

                    - 24 มกราคม 2554 ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี

                    - 7 ธันวาคม 2554 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

                    - 1 ตุลาคม 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

                    - 1 ตุลาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

                    - 1 ตุลาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

                    - 12 กันยายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (ปัจจุบัน)

เกียรติประวัติ : 

                    - พ.ศ. 2533 พัฒนากรดีเด่น ระดับจังหวัด

                    - พ.ศ. 2537 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น "รางวัลครุฑทองคำ" ระดับประเทศ

                    - พ.ศ. 2546 นายอำเภอที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์

                    - พ.ศ. 2553 ได้รับคัดเลือกเป็นนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่นระดับเขต เขต 7

                    - พ.ศ. 2557 เป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

                    - พ.ศ. 2561 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2561

                    - พ.ศ. 2561 รางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2561 จาก มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

                    - พ.ศ. 2561 นักเรียนเก่าดีเด่น โรงเรียนปทุมคงคา ประจำปี 2561

                    - พ.ศ. 2561 รางวัลผู้ว่า "สำเภาทอง" ประจำปี 2561 (จังหวัดพิจิตร)

                    - พ.ศ. 2562 รางวัลจังหวัดที่มีการผ่านการคัดแยกขยะครบ 100% ทุกครัวเรือน โดยกระทรวงมหาดไทย

                    - พ.ศ. 2562 ประกาศเกียรติคุณเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม ควรค่าแก่การยกย่อง "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" ปี 2562 จากประกาศศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

                    - พ.ศ. 2562 รางวัลผู้ว่า "สำเภาทอง" ประจำปี 2562 (จังหวัดศรีสะเกษ)

                    - พ.ศ. 2563 รางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น

                    - พ.ศ. 2564 รางวัลเกียรติคุณ บุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนานโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ สำนักงาน ป.ป.ส.

                    - พ.ศ. 2564 รางวัลเลิศรัฐ PMQA ระดับประเทศ

                    - พ.ศ. 2564 รางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ITA

 

 
 
 
11090718
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
3298
6794
10092
11013794
134897
304648
11090718

IP 3.233.217.106
Server Time: 2022-08-15 10:25

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.