นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายประมวล มุ่งมาตร  นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 
 

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 
 

โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

ปรับขนาดตัวอักษร

โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

          เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
          เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
          - เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม)
          - เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2558
          - เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2557
          - เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2556
          - เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2555

          - เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานกระดานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Board)
          - เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานแท็บเล็ต (Tablet)

          - เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  ประจำปี พ.ศ.2556
          - เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  ประจำปี พ.ศ.2558
 
         เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  ประจำปี พ.ศ.2559
 
         เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  ประจำปี พ.ศ.2560


          - เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์สำหรับงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ประจำปีงบประมาณ 2555

          - หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา 

 

  หนังสือสั่งการ

          - อท 0016.1/ว3195 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2555  เรื่อง มอบหมายให้ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
               - อท 0017.1/ว3541 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2556  เรื่อง กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
               - อท 0017.1/ว 00630 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2557 เรื่อง เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557
               - อท 0017.1/ว 01412 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2557 เรื่อง แจ้งข้อมูลเว็บไซต์เกี่ยวกับคุณลักษณะกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
               - อท 0017.1/ว2489 ลงวันที่ 3 กันยายน 2557 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย และการพิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาโครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
               - 
อท 0017.1/ว0275 ลงวันที่ 22 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นส่วนประกอบ
               - อท0017.2/ว3602 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เรื่อง การปรับปรุงและแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
 
              - อท0017.2/ว291 ลงวันที่ 18 มกราคม 2560 เรื่อง การปรับปรุงแบบรายงานที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะราคา และซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
 
                  - สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สรุปการปรับปรุงแบบรายงานฯ
                   - สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 บัญชีแสดง URL สำหรับดาวน์โหลดแบบรายงาน
               
- อท0017.2/ว1694 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
 
              - อท0017.2/ว2930 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

 

  คำสั่ง

          -
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 2026/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง

              คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 1320/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง
 

  เอกสารดาวน์โหลด

          - แบบรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท
          - แบบรายงานผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (เปรียบเทียบ 3 รายการ) (Exel)  /  (PDF)
          - ตัวอย่างแบบรายงานผลพิจาณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (เปรียบเทียบ 3 รายการ)
          - แบบรายงานผลการจัดหาตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (Exel)
          - ตัวอย่างแบบรายงานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
(Word)  /  (PDF)
 
         - แบบรายงาน คกก.มท. 01- มท. 02 และ มท. 03 (แบบรายงานผลการจัดหา)

  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

          - รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2556
          - รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2556
          
รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2556
          
รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2556
          - รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2556

          
- รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2557
          - รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2557
          - รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2557
          - รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2557 
          - รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2557

          - รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2558
          
- รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558 
 
         - รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558
 
         - รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2558
 
         - รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2558

          - รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559
 
         - รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2559 
          - รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2559
 
         - รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2559

          - รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560
 
         - รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2560
 
         
รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2560
          รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2560
          รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2560
 
         
รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2560
          
รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2560

          รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561  

 

01697460
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
333
3355
14941
1664373
64028
75416
1697460

IP 54.162.184.214
Server Time: 2018-05-25 02:24

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.