กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 1/2561


Posted on January 1, 2017 at 12:00 PM


จังหวัดอ่างทองกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง