กำหนดประชุมคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 2/2561


Posted on January 1, 2017 at 12:00 PM


จังหวัด กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง