คำสั่งจังหวัด


ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 4106/2561 ลงวันที่ 20 ธ.ค. 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง Download
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 1320/2559 ลงวันที่ 29 ก.ค. 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง Download
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 2026/2556 ลงวันที่ 30 ต.ค. 2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง Download
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 403/2553 ลงวันที่ 12 เม.ย. 2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดอ่างทอง Download