หนังสือ/หลักเกณฑ์


ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
อท 0017.2/ว 1742 ลงวันที่ 31 พ.ค. 2561 เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นที่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 Download
อท 0017.2/ว4373 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 1 ธ.ค. 60 เรื่อง การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Download
อท 0017.2/ว3848 ลงวันที่ 27 ต.ค. 60 เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปี พ.ศ.2560 Download
อท 0017.2/ว3521 ด่วนมาก ลงวันที่ 29 ก.ย. 60 เรื่อง การจัดส่งแบบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย Download
อท 0017.2/ว2930 ลงวันที่ 15 ส.ค. 60 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย Download
อท 0017.2/ว1694 ลงวันที่ 9 พ.ค. 60 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย Download
อท 0017.2/ว1558 ลงวันที่ 28 เม.ย. 60 เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560 Download
อท 0017.2/ว291 ลงวันที่ 18 ม.ค. 60 เรื่อง การปรับปรุงแบบรายงานที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะราคา และซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย Download
อท 0017.2/ว4372 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 13 ธ.ค. 59 เรื่อง การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Download
10  อท 0017.2/ว3602 ลงวันที่ 19 ต.ค. 59 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย Download
11  อท 0017.2/ว3475 ลงวันที่ 11 ต.ค. 59 เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปี พ.ศ.2559 Download
12  อท 0017.2/ว2025 ลงวันที่ 10 มิ.ย. 59 เรื่อง แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย Download
13  อท 0017.1/ว1110 ลงวันที่ 22 มี.ค. 59 เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 Download
14  อท 0017.1/ว275 ลงวันที่ 22 ม.ค. 59 เรื่อง แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นส่วนประกอบ Download
15  อท 0017.1/ว8835 ลงวันที่ 8 มี.ค. 59 เรื่อง แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นส่วนประกอบ Download
16  อท 0017.1/ว10485 ลงวันที่ 23 ธ.ค. 58 เรื่อง การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 Download
17  อท 0017.1/ว9749 ลงวันที่ 29 ต.ค. 58 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด Download
18  อท 0017.1/ว3599 ลงวันที่ 21 ส.ค. 58 เรื่อง แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย Download
19  อท 0017.1/ว1066 ลงวันที่ 1 เม.ย. 58 เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 Download
20  อท 0017.1/ว2489 ลงวันที่ 3 ก.ย. 57 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย และการพิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาโครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย Download
21  อท 0017.1/ว1412 ลงวันที่ 2 มิ.ย. 57 เรื่อง แจ้งข้อมูลเว็บไซต์เกี่ยวกับคุณลักษณะพื้นฐานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด Download
22  อท 0017.1/ว630 ลงวันที่ 10 มี.ค. 57 เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 Download
23  อท 0017.1/ว2094 ลงวันที่ 25 มิ.ย. 56 เรื่อง แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย และคุณลักษณะพื้นฐานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Download
24  อท 0017.1/ว1436 ลงวันที่ 30 เม.ย. 56 เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2556 Download
25  อท 0016.1/ว3195 ลงวันที่ 2 ต.ค. 55 เรื่อง การมอบให้ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท Download
26  อท 0016.1/ว3035 ลงวันที่ 17 ก.ย. 55 เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานกระดานอิเล็กทรอนิกส์ กระดานอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กและแท็บเล็ต ของกระทรวงมหาดไทย Download
27  อท 0016.1/ว2045 ลงวันที่ 28 มิ.ย. 55 เรื่อง ทบทวนแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย Download
28  อท 0016.1/ว1189 ลงวันที่ 19 เม.ย. 54 เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2555 Download
29  อท 0016.1/ว3702 ลงวันที่ 14 ธ.ค. 54 เรื่อง การตั้งชื่อโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียน Download
30  อท 0016.1/ว3448 ลงวันที่ 7 พ.ย. 54 เรื่อง แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ Download
31  อท 0016.1/ว3447 ลงวันที่ 7 พ.ย. 54 เรื่อง ข้อกำหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์สำหรับงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) Download
32  อท 0016.1/ว1878 ลงวันที่ 14 มิ.ย. 54 เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์สำหรับงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ประจำปีงบประมาณ 2554 Download
33  อท 0016.1/ว1094 ลงวันที่ 31 มี.ค. 54 เรื่อง แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย Download
34  อท 0016.1/ว3637 ลงวันที่ 8 พ.ย. 53 เรื่อง แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย Download