เอกสารดาวน์โหลด


ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
คู่มือการรายงานผลการจัดหา สำหรับหน่วยงาน Download
แบบ ป.ป.ช. 6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ Download
ตัวอย่างแบบรายงานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท Download
ตัวอย่างแบบรายงานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท Download
แบบบัญชีราคากลาง งานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ Download
แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท Download
แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท Download
แบบ คกก.มท.04 แบบรายงานการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน Download
แบบ คกก.มท.04 แบบรายงานการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน Download
10  แบบ คกก.มท.03 แบบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (หลังการจัดหา) Download
11  แบบ คกก.มท.01 แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา Download