ผลการพิจารณา


  งบประจำปี :     

ลำดับ มติที่ประชุม ประจำปี ข้อมูล
มติที่ประชุม ครั้งที่ : 1/2561   
วันที่ : 22/02/2561
1. โครงการ : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง )
2. โครงการ : โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลเมืองอ่างทอง (หน่วยงาน : สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง )
3. โครงการ : โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ (หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ )
4. โครงการ : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน (หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ )
5. โครงการ : โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช (หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช )
2561 ดูข้อมูลเพิ่มเติม