ผลการพิจารณา


  งบประจำปี :     

ลำดับ มติที่ประชุม ประจำปี ข้อมูล
มติที่ประชุม ครั้งที่ : 3/2561   
วันที่ : 11/09/2561
1. โครงการ : โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ )
2. โครงการ : โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามเทศบาลบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (หน่วยงาน : สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง )
3. โครงการ : โครงการจัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ (ระบบจอ LED Full color Display) พร้อมอุปกรณ์ (หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าฉ่า )
4. โครงการ : โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตำบลบางเสด็จ อบต.บางเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ )
2561 ดูข้อมูลเพิ่มเติม
มติที่ประชุม ครั้งที่ : 2/2561   
วันที่ : 13/07/2561
1. โครงการ : โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานจังหวัดอ่างทอง (หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดอ่างทอง )
2. โครงการ : โครงการชุมชนจัดระบบความปลอดภัยบริเวณอำเภอเมืองอ่างทอง (หน่วยงาน : อำเภอเมืองอ่างทอง )
3. โครงการ : โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงานและระบบแผนที่ภาษี (หน่วยงาน : สำนักงานเทศบาลตำบลโพสะ )
4. โครงการ : โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว )
5. โครงการ : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (หน่วยงาน : สำนักงานเทศบาลตำบลบางจัก )
6. โครงการ : โครงการจัดซื้อกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด (หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างแก้ว )
2561 ดูข้อมูลเพิ่มเติม
มติที่ประชุม ครั้งที่ : 1/2561   
วันที่ : 22/02/2561
1. โครงการ : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง )
2. โครงการ : โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลเมืองอ่างทอง (หน่วยงาน : สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง )
3. โครงการ : โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ (หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ )
4. โครงการ : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน (หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ )
5. โครงการ : โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช (หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช )
2561 ดูข้อมูลเพิ่มเติม