นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

นางสาวเอกรัตน์  นาคาคง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

นายศักดิ์ดา  บรรดาศักดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

แนวทางการหลบหลีกทางระหว่างทาง

เชื่อมโยงหน่วยงาน

มากกว่า...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2561

ปรับขนาดตัวอักษร

ตัวชี้วัดคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2561

1. ดัชนีความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล

EB1(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของจังหวัด

หลักฐานที่ต้องส่ง : คำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการของผู้ว่าราชการจังหวัด ที่แสดงถึงมาตรการ กลไก หรือระบบที่กำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของจังหวัด 
- ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานจังหวัดอ่างทอง

EB1(2) จังหวัดมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

หลักฐานที่ต้องส่ง : Link ที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของจังหวัดที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
- ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดที่เป็นปัจจุบัน
   - โครงสร้างการบริหารงาน
   - คณะผู้บริหาร
   - หัวหน้าส่วนราชการ
- แผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
- การติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ตัวชี้วัดที่ 2 การมีส่วนร่วม

EB2(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

หลักฐานที่ต้องส่ง : คำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทาการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ที่กำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

EB2(2) จังหวัดมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

หลักฐานที่ต้องส่ง : รายงานการประชุม ภาพประกอบ ที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้าง

EB3(1) จังหวัดมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

หลักฐานที่ต้องส่ง : รายงานแสดงถึงการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ของการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง มีการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด

EB3(2) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

หลักฐานที่ต้องส่ง : คำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ที่กำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินงาน

EB3(3) จังหวัดมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

หลักฐานที่ต้องส่ง :
- ภาพถ่ายหน้าจอของระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- Link ระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน
   - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   - ข่าวประกวดราคา
   - ประกาศสอบราคา
   - ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   - ประกาศขายทอดตลาด
- ภาพถ่ายการปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

EB3(4) จังหวัดมีการเผยแพร่บันทึก รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

หลักฐานที่ต้องส่ง : Link การเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

2. ดัชนีความพร้อมรับผิด

ตัวชี้วัดที่ 1 การดำเนินงานตามภารกิจ

EB4(1) จังหวัดมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

หลักฐานที่ต้องส่ง : Link
- การเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
- โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

EB4(2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

หลักฐานที่ต้องส่ง : Link การเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประปี (ที่ผ่านมา)
- การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด
- ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

EB4(3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

หลักฐานที่ต้องส่ง : Link การเผยแพร่ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

ตัวชี้วัดที่ 2 การปฏิบัติงานตามหน้าที่

EB5 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

หลักฐานที่ต้องส่ง : คำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด มีกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานต่ำ

ตัวชี้วัดที่ 3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

EB6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

หลักฐานที่ต้องส่ง : Link การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
- เอกสารประกอบข้อคำถาม

ตัวชี้วัดที่ 4 การจัดการเรื่องร้องเรียน

EB7 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของจังหวัด

หลักฐานที่ต้องส่ง : คำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด มีกรอบแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของจังหวัด

3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดที่ 1 การรับสินบน

EB8 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

หลักฐานที่ต้องส่ง : คำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด มีกรอบแนวทางป้องกันการรับสินบน 

4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

ตัวชี้วัดที่ 1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

EB9 จังหวัดมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในจังหวัด

หลักฐานที่ต้องส่ง : ภาพหรือรายงาน ที่แสดงถึงการดำเนินการหรือจัดกิจกรรม เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

ตัวชี้วัดที่ 2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB10(1) จังหวัดมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด

หลักฐานที่ต้องส่ง : รายงานเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ที่แสดงถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด

EB10(2) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด

หลักฐานที่ต้องส่ง : คำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด มีกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด

ตัวชี้วัดที่ 3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB11(1) จังหวัดมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

หลักฐานที่ต้องส่ง : แผนปฏิบัติการ ที่มีเนื้อหาในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในจังหวัด

EB11(2) จังหวัดมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

หลักฐานที่ต้องส่ง : รายงานถึงผู้ว่าราชการจังหวัด มีเนื้อหาแสดงถึงผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน/ความก้าวหน้าของโครงการหรือกิจกรรมที่ระบุในแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

.5. ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 1 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

EB12(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

หลักฐานที่ต้องส่ง : คำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด มีกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB12(2) จังหวัดมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

หลักฐานที่ต้องส่ง :
- Link การเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน
- คู่มือประชาชนของแต่ละส่วนราชการในจังหวัด

11091255
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
3835
6794
10629
11013794
135434
304648
11091255

IP 3.233.217.106
Server Time: 2022-08-15 11:21

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.