นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายรณชัย  จิตรวิเศษ     นายประมวล  มุ่งมาตร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 

หน้าแรก

ปรับขนาดตัวอักษร

ข่าวเด่นอ่างทอง

 

280460-2

การจัดอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิ สวัสดิการแก่คนพิการ...

     วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.  นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิ สวัสดิการแก่คนพิการ พร้อมมอบเก้าอี้สุขขาพาสุข โดยมีนางทักษณิภร  ปุตระเศรณี...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 01 พฤษภาคม, 2560 โดย: Super User
2804-1

การประชุมเชิงปฏิบัติการชุดปฏิบัติการประจำตำบล...

     วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชุดปฏิบัติการประจำตำบล ตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 01 พฤษภาคม, 2560 โดย: Super User
270460-2

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ...

     วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.  นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงาน...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 28 เมษายน, 2560 โดย: Super User
270460-1

พิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ...

     วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 09.30น. นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ และค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 28 เมษายน, 2560 โดย: Super User
260460-2

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ครอบครัว ชมรม TO BE NUMBER...

วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ครอบครัว ชมรม TO BE NUMBER ONE ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยมีพันเอกศุภณัฎฐ์ หนูรุ่ง...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 28 เมษายน, 2560 โดย: Super User
260460-1

หน่วยราชการออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลยางซ้าย อำเภอโพธิ์ทอง ตามโครงการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข...

              วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 28 เมษายน, 2560 โดย: Super User
250460-4

ประชารัฐอ่างทองจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี แจงผลงานนโยบายบริหาร พร้อมเงื่อนไขต่าง ๆ...

     วันที่ 25 เมษายน 60 เวลา 13.30 น. นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เดินทางเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทประชารัฐรักสามัคคีอ่างทอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) ณ ห้องประชุม 111 ปี...Read More
เมื่อ: วันพุธ 26 เมษายน, 2560 โดย: Super User
250460-3

การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคยกระดับคุณภาพการบริการ...

     วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ณ ห้องประชุมป่าโมก ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2 อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพุธ 26 เมษายน, 2560 โดย: Super User
250460-1

พิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช...

        วันนี้ 25 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าโมกวรวิหาร อ.ป่าโมก...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 25 เมษายน, 2560 โดย: Super User
240460

อ่างทองจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)...

วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นายประมวล  มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงานการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 ณ...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 25 เมษายน, 2560 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวเด่นอ่างทอง

 

ข่าวส่วนราชการ

 

250460-2

ประชุมขับเคลื่อนพัฒนาแผนแม่บท...

     วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้มอบหมายให้นางจุรีพร  ขันตี  วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพุธ 26 เมษายน, 2560 โดย: Super User
280360-1

กาชาดจังหวัดออกเยี่ยมราษฎรผู้ยากไร้และคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ในเขตพื้นที่ อ.โพธิ์ทอง อ.แสวงหา และ...

     วันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายวีร์วุทธ์  ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  นางทักษณิภร  ปุตระเศรณี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง  พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายแพทย์วรงค์...Read More
เมื่อ: วันพุธ 29 มีนาคม, 2560 โดย: Super User
270360-1

กาชาดจังหวัดออกเยี่ยมราษฎรผู้ยากไร้และคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ในเขตพื้นที่ อ.เมือง และ...

     วันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น.  นายวีร์วุทธ์  ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  นางทักษณิภร  ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายศักดิ์ดา  บรรดาศักดิ์...Read More
เมื่อ: วันพุธ 29 มีนาคม, 2560 โดย: Super User
140360

สำนักงานจังหวัดอ่างทองจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ...

     วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวชไมพร อำไพจิตร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ กระจายงานหลายภาคส่วนเตรียมพร้อมรับการประเมินในระดับประเทศ โดยมีนางสาววีรวรรณ ...Read More
เมื่อ: วันพุธ 15 มีนาคม, 2560 โดย: Super User
060360-1

เทศบาลรำมะสักจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพและเรียนรู้สังคมที่เปลี่ยนแปลงเพื่อผู้สูงอายุ...

     วันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เดินทางไปเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณค่าผู้สูงอายุ เชิดชูดอกลำดวน “สูงวัยหัวใจเดียวกัน” ที่ทางเทศบาลตำบลรำมะสักจัดขึ้น ณ...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 07 มีนาคม, 2560 โดย: Super User
270260-2

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและคณะกรรมการประเมิน อสม.ดีเด่น ระดับชาติ เดินทางไปประเมิน อสม.หมู่ที่ 1...

     วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น.  นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและคณะกรรมการประเมิน อสม.ดีเด่น ระดับชาติ เดินทางไปที่ศาลาเอนกประสงค์พระตำหนักคำหยาด หมู่ที่ 1 ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 27 กุมภาพันธ์, 2560 โดย: Super User
230260-2

สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองลงนามบันทึกข้อตกลง ( MOU )...

          วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น.  นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 40 หน่วยงาน...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 24 กุมภาพันธ์, 2560 โดย: Super User
220260-1

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทองจัดโครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2560...

         วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง จัดโครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2560 โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธี...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์, 2560 โดย: Super User
061259-1

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ...

         วันนี้ 6 ธันวาคม.2559  เวลา 9.00 น   นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายอำเภอไชโยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว...Read More
เมื่อ: วันพุธ 07 ธันวาคม, 2559 โดย: Super User
031259-1

อำเภอเมืองอ่างทอง...

          วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559  นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ นายอำเภอเมืองอ่างทอง จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้านละ...Read More
เมื่อ: วันพุธ 07 ธันวาคม, 2559 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวส่วนราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เมื่อ: วันพุธ 22 มีนาคม, 2560 โดย: สนง.พลังงานจังหวัดอ่างทอง
88

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย...

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2560 จัดโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2560 สำหรับเยาวชน บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน และองค์กร...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 10 มีนาคม, 2560 โดย: Super User
212

ระบบรายงานสถานการณ์การเผาจากข้อมูลจุดความร้อน...

       สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวรได้พัฒนาระบบรายงานสถานการณ์การเผาจากข้อมูลจุดความร้อนที่สำรวจด้วยดาวเทียม ที่เว็บไซต์ www2.cgistln.nu.ac.th/fire...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 10 มีนาคม, 2560 โดย: Super User
1942

สำนักงาน ก.พ....

      สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง ประจำปีการศึกษา...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 23 ธันวาคม, 2559 โดย: Super User
221159-1

จังหวัดกำหนดจัดกิจกรรม...

กิจกรรมวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 “รวมพลังแห่งความภักดี” ทำพร้อมกันทั่วประเทศ โดยจังหวัดอ่างทอง กำหนดจัดที่โรงเรียนสตรีอ่างทอง เวลาพร้อมกันทั่วประเทศ 08.00 น. เจตนาของรัฐบาลที่กำหนดงานนี้ คือ ต้องการให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 18 พฤศจิกายน, 2559 โดย: Super User
2200

เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมา...

สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง ประกาศเชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมา โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 15 พฤศจิกายน, 2559 โดย: Super User
364

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว...

สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 15,000 บาท ระยะเวลาจ้าง 10...Read More
เมื่อ: วันจันทร์ 14 พฤศจิกายน, 2559 โดย: Super User
v1111

อบต.ทับผึ้ง...

องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 21 ตุลาคม, 2559 โดย: Super User
21-10-59

ประกาศสำนักงานจังหวัดอ่างทอง

ประกาศสำนักงานจังหวัดอ่างทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 21 ตุลาคม, 2559 โดย: Super User
15959

ขอความร่วมมือดำเนินการติดตามและสอดส่องการจำหน่ายสินค้าที่เรียกกันว่า...

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ขอความร่วมมือดำเนินการติดตามและสอดส่องการจำหน่ายสินค้าที่เรียกกันว่า "ของเล่นชนิดพองตัวเมื่อแช่น้ำ" หรือ "ตัวดูดน้ำ" ซึ่งจัดเป็นสินค้าอันตรายตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 9 /2527...Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 07 ตุลาคม, 2559 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของข่าวประชาสัมพันธ์

 

หนังสือเวียน

 

256000

แจ้งรหัสงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) ครั้งที่...

สามารถดาวน์โหลดรหัสงบประมาณ ครั้งที่ 2 ได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 27 เมษายน, 2560 โดย: Super User
2

แจ้งรหัสงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) ครั้งที่...

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันพุธ 26 เมษายน, 2560 โดย: Super User
v194

อท0017.5/ว194 แบบสำรวจปริมาณงานนโยบายสำคัญของรัฐบาล...

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ Read More
เมื่อ: วันศุกร์ 21 เมษายน, 2560 โดย: Super User
5461

การประชุมคณะกรมการจังหวัดอ่างทอง ประจำเดือน เมษายน...

 จังหวัดอ่างทองกำหนดการประชุมคณะกรมการจังหวัดอ่างทองและหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 20 เมษายน, 2560 โดย: Super User
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 20 เมษายน, 2560 โดย: Super User
52654

สนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ประจำเดือน เมษายน ...

     จังหวัดอ่างทอง  กำหนดให้มีสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันพฤหัสบดี 20 เมษายน, 2560 โดย: Super User
1359

การจัดงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช...

จังหวัดอ่างทองร่วมกับอำเภอป่าโมก และสำนักงานเจ้าคณะอำเภอป่าโมก วัดป่าโมกวรวิหาร ขอเรียนเชิญร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป ณ...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 18 เมษายน, 2560 โดย: Super User
v186

อท 0017.5/ว186...

        จังหวัดอ่างทอง...Read More
เมื่อ: วันอังคาร 18 เมษายน, 2560 โดย: Super User
v1380

อท0017.5/ว1380 การจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานของจังหวัด ผวจ. และ รอง...

การจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานของจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทีนี่ คลิก   - สิ่งที่ส่งมาด้วย...Read More
เมื่อ: วันพุธ 12 เมษายน, 2560 โดย: Super User
เมื่อ: วันพุธ 05 เมษายน, 2560 โดย: Super User


ดูหัวข้อทั้งหมดของหนังสือเวียน

 

 

00819425
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
1280
2175
3455
800763
1280
63281
819425

IP 54.161.114.13
Server Time: 2017-05-01 13:09

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.