นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

นางสาวเอกรัตน์  นาคาคง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

นายศักดิ์ดา  บรรดาศักดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

แนวทางการหลบหลีกทางระหว่างทาง

เชื่อมโยงหน่วยงาน

มากกว่า...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การมอบอำนาจ

ปรับขนาดตัวอักษร

คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 2515/2564 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เรื่อง มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน และการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 3871/2561 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทองปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 2661/2561 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอ่างทอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์

คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 2479/2561 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย

คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 2070/2561 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เรื่อง มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย

คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 2069/2561 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย

คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 2049/2561 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เรื่อง มอบหมายผู้มีอำนาจพิจารณาและมีคำสั่งว่าผู้ยื่นคำขอไม่มีสิทธิกลับเป็นผู้ประกันตน ตามพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561

คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 2006/2561 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เรื่อง มอบอำนาจให้พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 1744/2561 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 1203/2561 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 1456/2561 ลงวันที่ 24 เมษายน 2561 เรื่อง มอบอำนาจให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 1290/2561 ลงวันที่ 3 เมษายน 2561 เรื่อง มอบอำนาจให้พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงพาณิชย์

คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 1137/2561 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561 เรื่อง มอบอำนาจให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 812/2561ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 811/2561 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง มอบอำนาจให้สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 509/2561 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย

คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 396/2561 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ประมงจังหวัดอ่างทอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง

คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 135/2561 ลงวันที่ 10 มกราคม 2561 เรื่อง มอบอำนาจให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 3650/2560 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอ่างทอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์

คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 2640/2560 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง มอบอำนาจให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 2572/2560 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดจังหวัดอ่างทอง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 1996/2559 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง 

คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 468/2560 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดจังหวัดอ่างทอง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 492/2560 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2560 เรื่อง มอบอำนาจให้พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 520/2560 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2560 เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 529/2560 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 เรื่อง มอบอำนาจให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 570/2560 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 เรื่อง มอบอำนาจให้พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 630/2560 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2560 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการมอบอำนาจให้นายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 716/2560 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในการลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน

คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 717/2560 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ทำนิติกรรมเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 762/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง มอบอำนาจการแต่งตั้งและยกเลิกบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ใช้งานในระบบ (Company User) เพื่อการดำเนินเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 763/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง มอบอำนาจการลงนามในสัญญากู้ยืมเงินจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 1170/2560 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เรื่อง  มอบอำนาจให้สหกรณ์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

หนังสือจังหวัดอ่างทอง ที่ อท 0017.3/ว 2081 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 1995/2559 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 และคำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 1996/2559 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559

คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 1257/2560 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 เรื่อง มอบอำนาจให้สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 1328/2560 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เรื่อง มอบอำนาจให้พาณิชย์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 1947/2560 ลงวันที่ 14 กันยายน 2560 เรื่อง มอบอำนาจให้พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

11090766
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
3346
6794
10140
11013794
134945
304648
11090766

IP 3.233.217.106
Server Time: 2022-08-15 10:31

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.