นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

นางสาวเอกรัตน์  นาคาคง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

นายศักดิ์ดา  บรรดาศักดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

แนวทางการหลบหลีกทางระหว่างทาง

เชื่อมโยงหน่วยงาน

มากกว่า...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2563

ปรับขนาดตัวอักษร

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้างของหน่วยงาน

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

         - ข้อมูลผู้บริหาร

         - ทำเนียบผู้บริหาร

O3 อำนาจหน้าที่

         - จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาน่วยงาน

         - แผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนเดือนธันวาคม 2561

         - แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563

         - สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง

O5 ข้อมูลการติดต่อ

         - จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

         - โรงพยาบาลอ่างทอง

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

         - จังหวัดอ่างทอง

         - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

         - สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง  

 

การประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

         - จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A 

         - จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

O9 Social Network

         - จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

         - ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง

         - เรือนจำจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง

        - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

         - โรงพยาบาลอ่างทอง

         - ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง

         - เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัดอ่างทอง

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

แผนการดำเนินงาน

O10 แผนการดำเนินงานประจำปี

         - แผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง

         - แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563

         - สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง  

         - สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

         - ปฏิทินการประชุมคณะทำงานติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดอ่างทอง

         - การประชุมติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี

         - ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

         - การประชุมติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี

         - สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่แวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

         - จังหวัดอ่างทอง

         - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี2562จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง

 

การปฏิบัติงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

         - ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

         - สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง

 

การให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

         - คู่มือรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก

         - สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

         - สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานอุตสาหรรมจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง

 

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

         - สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง

O17 E-Service

         - ระบบร้องเรียนร้องทุกข์ออนไลน์

         - สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

         - จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

         - รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี

         - รายงานการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน

         - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

         - ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดอ่างทอง

         - รายงานแสดงยอดงบประมาณ

         - สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

         - จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

         - จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

         - จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

         - จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

         - แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดอ่างทอง ปี พ.ศ. 2561-2565

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

         - แผนปฏิบัติการ การบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

         - หลักเกฑณ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สังกัดราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

         - แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดอ่างทอง ปี พ.ศ. 2561-2565

         - แผนปฏิบัติการ การบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

         - แบบสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาบุคลากร (ในภาพรวม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

         - ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

         - ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย

         - ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

         - จังหวัดอ่างทอง

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

         - จังหวัดอ่างทอง

            1) โครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

            1) การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

            2) รายงานผลการดำเนินงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

         - สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

         - แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง

 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

         - เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

         - การประกาศเจตจำนงสุจริต

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

         - การบรรยาย ขยายผล และสร้างการรับรู้โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

         - พิธีเปิดโครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

         - การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดอ่างทอง

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

         - การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานของจังหวัดอ่างทอง

         - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

         - แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

         - ผลการดำเนินโครงการ STRONG - จิตพอเพียงด้านทุจริต จังหวัดอ่างทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

         - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

         - การประขุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด

         - คลังความรู้เกี่ยวกับข่าวสารด้านคุณธรรมจริยธรรม

         - แบบประเมินองค์กรคุณธรรม

         - ชุมชนคุณธรรม

         - บวรออนทัวร์

         - สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

 

แผนป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

         - แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔)

         - แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

 

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

         - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

        - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

         - แบบรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

         - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

         - จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

         - จังหวัดอ่างทอง

         - ผลการดำเนินโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดอ่างทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

         - สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

         - มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

         - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

     - หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

     - มาตรการป้องกันการรับสินบน

     - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

     - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

- มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

 

 

11091320
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
3900
6794
10694
11013794
135499
304648
11091320

IP 3.233.217.106
Server Time: 2022-08-15 11:29

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.