นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

นางสาวเอกรัตน์  นาคาคง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

นายศักดิ์ดา  บรรดาศักดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

แนวทางการหลบหลีกทางระหว่างทาง

เชื่อมโยงหน่วยงาน

มากกว่า...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การฝึกอบรม/สัมมนา ของหน่วยงานต่างๆ

ปรับขนาดตัวอักษร

การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 5สำนักงาน ก.พ. ยกเลิกการจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (หลักสูตรที่ ๒)

การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 19สถาบันพระปกเกล้า ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ ๕

การยกเลิก (พัฒนาดุลยภาพ หลักสูตรที่ 2)สถาบันพระปกเกล้า ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑๙

ผู้นำส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจการเกษตร ร่นที่ 2สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร" รุ่นที่ ๒

หลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงและผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่จัดโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่ ก.พ. รับรอง

แนวทางการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัส COVID - 19

การพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัส COVID -19

อบรม หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 11

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562

มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 6

มูลนิธีพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ โดย สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "การเสริมสมรรถนะนักบริหารยุทธศาสตร์มืออาชีพ : การประชุมเชิงปฏิบัติการเมืองอัจฉริยะ"

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "จัดซื้อจัดจ้างอย่างมืออาชีพ"

บริษัท พีค เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารและบุคลากรภาครัฐ" ประจำปีงบประมาณ 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ. 2562 (ประจำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562) http://www.training.mut.ac.th/

สมาคมลูกจ้างส่วนรชการแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และเสวนาทางวิชาการ "เรื่อง" สิทธิประโยชน์อันพีงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับบำเหน็จรายเดือน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2562

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร "ก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (ภาพรวม)

สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 9

สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 21

สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันตืวิธี รุ่นที่ 10

สถาบันพระปกเกล้า เปิดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 4

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเพิ่มประเสิทธิภาพการบริหารสัญญา และการควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ"

โครงการสัมมนา "จังหวัดคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพระยุคลบาท" จังหวัดอ่างทอง

ประกาศสำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนฯ

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "กลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ห่างไกลความเสี่ยง"

โครงการสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "บทบาทหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในยุคใหม่" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่อนาคตเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ภายใต้ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1

หลักสูตร "ก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (ภาพรวม)"

โปรแกรมฝึกอบรมประจำปี 2562 ของ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

11090556
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
3136
6794
9930
11013794
134735
304648
11090556

IP 3.233.217.106
Server Time: 2022-08-15 10:06

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.