นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

นางสาวเอกรัตน์  นาคาคง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

นายศักดิ์ดา  บรรดาศักดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

แนวทางการหลบหลีกทางระหว่างทาง

เชื่อมโยงหน่วยงาน

มากกว่า...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2562

ปรับขนาดตัวอักษร

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้างของหน่วยงาน

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

O3 อำนาจหน้าที่

         - อำนาจหน้าที่ของจังหวัด

         - ราชกิจจานุเบกษา 25 พฤษภาคม 2561 เล่ม 135 ตอนที่ 37 ก หน้า 23 กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2561

         - สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

         - แผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนเดือนธันวาคม 2561

         - แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

         - จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

         - ห้องสมุดกฎหมาย

         - กฎหมายการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

         - กฎหมายกรมส่งเสริมสหกรณ์

         - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

         - จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A กระดานสนทนา

         - จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

O9 Social Network

         - Facebook สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

         - Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง

         - Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

         - Facebook สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

         - Facebook สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

         - เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัดอ่างทอง

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

แผนการดำเนินงาน

O10 แผนการดำเนินงานประจำปี

         - จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

         - ปฏิทินการประชุมคณะทำงานติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดอ่างทอง

         - รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี

         - ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

         - สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน

         - ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

         - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานพัฒนาสังคมของมนุษย์จังหวัด

การให้บริการ

O14 มาตรฐานการให้บริการ

         - คู่มือรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก

         - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

         - กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

         - สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

         - สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง

         - แบบสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาบุคลากร (ในภาพรวม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

O17 E-Service

         - ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน

         - กรมปศุสัตว์

         - ตรวจสอบข้อมูลคนพิการ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

         - จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

         - ปฏิทินการประชุมคณะทำงานติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดอ่างทอง

         - รายงานการประชุมติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี

         - รายงานการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

         - จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

         - แบบรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณของจังหวัดอ่างทอง

         - แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของส่วนราชการ

         - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

         - ข่าวประกวดราคาจังหวัด

         - สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

         - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

         - รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

         - รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

         - แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดอ่างทอง ปี พ.ศ. 2561-2565

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

         - แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

         - หลักเกฑณ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

         - แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

         - แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดอ่างทอง ปี พ.ศ. 2561-2565

         - แบบสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาบุคลากร (ในภาพรวม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

         - ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

         - ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย

         - ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

         - จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

         - โรงพยาบาลอ่างทอง

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

         - กิจกรรมเวทีประชาคมสภากาแฟแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ

         - การประชุมหารือ/แสดงความคิดเห็นโครงการปรับปรุงทางหลวง

         - การอบรมพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

         - พิธีปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์ รณรงค์ตามโครงการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%

         - สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

         - เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

         - การประกาศเจตจำนงสุจริต

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

         - การบรรยาย ขยายผล และสร้างการรับรู้โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

         - พิธีเปิดโครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

         - การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดอ่างทอง

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

         - การดำเนินความเสี่ยงของการดำเนินงานของจังหวัดอ่างทอง

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

         - ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

         - โครงการ strong โดยจังหวัดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

         - จังหวัดอ่างทอง

         - แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

         - แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดอ่างทอง 5 ปี

         - แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการุจริตอ่างทอง  ปี2562

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอง 6 เดือน

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

         - แบบรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

         - ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

         - ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

         - ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

         - ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน

         - ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

         - ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

         - ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

11090638
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
3218
6794
10012
11013794
134817
304648
11090638

IP 3.233.217.106
Server Time: 2022-08-15 10:16

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.