นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

นางสาวเอกรัตน์  นาคาคง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

นายศักดิ์ดา  บรรดาศักดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

แนวทางการหลบหลีกทางระหว่างทาง

เชื่อมโยงหน่วยงาน

มากกว่า...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมรับฟังข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

ปรับขนาดตัวอักษร

          วันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 15.30 น. นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติราชการตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองทั้งสองท่าน (นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร และนายวีระชัย นาคมาศ) นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ ปลัดจังหวัดอ่างทอง นางสาววีรวรรณ จันทนเสวี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการประชุม สำหรับนายอำเภอทุกอำเภอรับฟังการประชุมผ่านระบบ DOPA Channel ของกรมการปกครอง ณ ที่ว่าการอำเภอ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนดำเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) อย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางมาตรการในการควบคุมสถาการณ์ให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะแต่ละพื้นที่ โดยให้กำหนดมาตรการเป็นสามระดับ คือระดับที่ 1 เป็นการขอความร่วมมือให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงทุกคนต้องดำเนินการกักกันตนเองเป็นเวลา 14 วัน หากไม่ได้ผล ให้ดำเนินมาตรการระดับที่ 2 คือมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม หากยังไม่ได้ผล ให้พิจารณาใช้มาตรการระดับที่ 3 คือการปิดเมือง (Lock down) เพื่อจำหัดการเข้า-ออกพื้นที่ โดยหากพื้นที่นั้นมีการระบาดอย่างรุนแรง ให้พิจารณาใช้มาตรการห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานได้ ทั้งนี้ ให้พิจารณาหามาตรการรองรับในกรณีจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการระดับที่ 3 ด้วย และในส่วนของสายการบังคับบัญชาในช่วงที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้ยึดโครงสร้างการบังคับบัญชาของ กอ.รมน. โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็น ผอ.รมน. มีผู้บัญชาการทหารบกเป็นรอง ผอ.รมน. แม่ทัพภาคเป็น ผอ.รมน.ภาค ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น ผอ.รมน.จังหวัด โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้อำนาจในฐานะ ผอ.รมน.จังหวัดในการดำเนินการต่างๆ ตามประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งต่างๆ ที่ออกตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

11090823
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
3403
6794
10197
11013794
135002
304648
11090823

IP 3.233.217.106
Server Time: 2022-08-15 10:38

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.