นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

  

 นายสุชนภัยธิราชนายศักดิ์ดาบรรดาศักดิ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

แนวทางการหลบหลีกทางระหว่างทาง

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 
 
 
 
 
 

ผู้ว่าฯ อ่างทอง นำคณะส่วนราชการ พบปะพี่น้องประชาชน กิจกรรมเยี่ยมบ้านยามเย็น อำเภอเมืองอ่างทอง

ปรับขนาดตัวอักษร

          วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายศักดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายคนอง ส่งช่วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวผกากรอง สุทธิสารนันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมบ้าน ยามเย็น  ณ ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย ต้นแบบ เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ตามแนวพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง" หมู่ที่ 2ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง  โดยมี นางหนึ่งฤทัย จินตสกุล ปลัดอาวุโส รักษาการนายอำเภอเมืองอ่างทอง นายธนศักดิ์ นาเลิศ พัฒนาการอำเภอเมืองอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ สาธารณสุขอำเภอ ผู้แทนเกษตรอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร เครือข่าย ผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด และประชาชน ร่วมกิจกรรม

          ซึ่งมีข้อราชการ ประเด็นการแลกเปลี่ยน และประชาสัมพันธ์ ชี้แจงข้อมูลข่าวสาร ดังนี้

          นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มีประเด็นแลกเปลี่ยน ได้แก่

     - การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019เน้นย้ำการป้องกันตนเองอย่างต่อเนื่อง

     - ขอให้ชุมชนช่วยกันสอดส่อง ดูแล ชุมชนของตนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติด และการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชน อย่างยั่งยืน

     - การดูแลเรื่อง ยุงลาย ระวังไข้เลือดออก จังหวัดมีแนวทางการจัด Big Cleaning Day เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

     - การดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ขอให้จัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน

          นายศักดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มีประเด็นแลกเปลี่ยน ดังนี้

     - การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน การประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนรับทราบ ข้อราชการ นโยบายรัฐบาล โครงการที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

          นายคนอง ส่งช่วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน มีประเด็นแลกเปลี่ยน ดังนี้

     - การชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านยามเย็น

     - การขอรับงบประมาณในการส่งเสริมการสร้างอาชีพสร้างรายได้จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

     - การขับเคลื่อนโครงการสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

     - การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล

     - โครงการ 100ร้าน OTOP ไทยยิ้ม ในการส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ

          นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและคณะ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ฯ ดังนี้

     - บ้านดินที่ประทับ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

     - การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติด้วยการเพาะเห็ด เลี้ยงปลา ปลูกพืชผักสวนครัว

     - ชมการสาธิตการผสมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

     - ชมการแสดงภูมิใจที่อ่างทองจากนักเรียนโรงเรียนวัดปลดสัตว์ และการแสดงชุดระบำตุ๊กตาชาววังจากโรงเรียนวัดโพธิวงษ์

     - หิ้วปิ่นโต เพื่อรับประทานอาหารร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ราชการ ประชาชน และชุมชน

 

05482485
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
1148
2837
1148
5439690
188690
220178
5482485

IP 3.94.21.209
Server Time: 2020-11-29 08:21

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.