นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายประมวล มุ่งมาตร  นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 
 

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 
 

จังหวัดกำหนดจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรมวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 “รวมพลังแห่งความภักดี” ทำพร้อมกันทั่วประเทศ โดยจังหวัดอ่างทอง กำหนดจัดที่โรงเรียนสตรีอ่างทอง เวลาพร้อมกันทั่วประเทศ 08.00 น. เจตนาของรัฐบาลที่กำหนดงานนี้ คือ ต้องการให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า แสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ที่จะสถาปนาเร็วๆ นี้ ด้วย

การกระทำ 3 ลักษณะ คือ ทำด้วยกาย ทำด้วยวาจา และทำด้วยใจ
ทำด้วยกาย คือ การบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะต่างๆ (แล้วแต่จังหวัดและพื้นที่จะทำกัน)
ทำด้วยวาจา คือ การปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดีพร้อมกันทั่วประเทศหลังเคารพเพลงชาติ เวลา 08.00 นาฬิกา
ทำด้วยใจ คือ การบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ และการมาร่วมปฏิญาณต้น เป็นการมาทำด้วยความเต็มใจของผู้มาแสดงออกเอง (ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเองประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ต้องการให้มีการขนคนมาทำกิจกรรมดังกล่าว)

คำปฏิญาณตน แบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1 ผู้นำในสถานที่นั้นๆ กล่าวเพียงผู้เดียว
“ข้าพระพุทธเจ้า ……………..(ชื่อ นามสกุล ฐานะหรือตำแหน่ง)………..ขอน้อมนำประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า และทุกภาคส่วนที่ชุมนุมกัน ณ ที่นี้ ถวายสัตย์ปฏิญาณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ปกเกล้าปกกระหม่อม ให้ความร่วมเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกรชาวไทย อีกทั้งบันดาลให้เกิดการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ตลอดมาเป็นเวลาถึง 70 ปี แม้บัดนี้จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว แต่ก็ยังคงสถิตอยู่ในใจของปวงประชาชาวไทย ด้วยความวิปโยคอาลัยอย่างไม่มีวันลืมเลือน ณ วาระนี้ ซึ่งปกติเคยเปล่งสัจวาจา(สัจ-จะ-วา-จา) ถวายพระพรชัยมงคลเสมอมา จึงขอตั้งสัตยาธิฐาน ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นเครื่องบูชาพระมหากรุณาธิคุณแทนด้วยข้อความดังต่อไปนี้”

ช่วงที่ 2 ผู้นำกล่าวให้ผู้ร่วมปฏิญาณกล่าวตาม
“ข้าพระพุทธเจ้า……….(ออกชื่อแต่ละคนพร้อมกัน)…….จะซื่อตรงจงรักภักดี ต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า ทุกพระองค์ ในพระบรมราชจักรีวงศ์ จนกว่าชีวิตจะหาไม่
ข้าพระพุทธเจ้า จะปฏิบัติตามหน้าที่พลเมือง เคารพกฎหมาย รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศ อย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งจะร่วมกันปฏิรูปประเทศ และสนับสนุน ให้มีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตย ปกครองประเทศด้วยหลักนิคิธรรม และธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนชาวไทย
ข้าพระพุทธเจ้า จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ร่วมกันนำพาประเทศชาติ ไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน สงบสุข สันติสุข จะรู้รักสามัคคี เพื่อชาติ ศาสน์กษัตริย์ และประชาชนตลอดไป
ข้าพระพุทธเจ้า ขอปวารณาตัวว่า จะพัฒนาตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเป็นพลังที่ยั่งยืน ในการพัฒนาประเทศต่อไป
ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายสัจวาจา(สัด-จะ-วา-จา) ว่าจะประพฤติปฏิบัติ ตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม น้อมนำพระราชดำรัส ดำเนินตามพระราชกรณียกิจ และเชิญพระราชคุณธรรมจรรยา มาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ เพื่อสืบสานพระบรมราชปณิธาน เพื่อความสุขความเจริญ ของปวงข้าพระพุทธเจ้า และเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป
(จบคำปฏิญาณ)
(เฉพาะผู้กล่าวนำ) ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

จากนั้นร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

01706051
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
579
2586
3165
1682519
72619
75416
1706051

IP 54.158.194.80
Server Time: 2018-05-28 04:23

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.