นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

นางสาวเอกรัตน์  นาคาคง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

นายศักดิ์ดา  บรรดาศักดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

แนวทางการหลบหลีกทางระหว่างทาง

เชื่อมโยงหน่วยงาน

มากกว่า...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ปรับขนาดตัวอักษร

การจัดซื้อ-จัดจ้าง

1. จัดซื้อ-จัดจ้าง
flow ขั้นตอนซื้อจ้าง
flow chart จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Flow chart วิธี e-bidding
การดำเนินการ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง
บรรยาย เปรีบบเทียบระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง 2560

2. กฎกระทรวง…
กฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560
การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน9
กำหนดวงเงิน
กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ1
กำหนดอัตราค่าจ้าง
ผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ3

3. พรบ.และระเบียบฯ
พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
บัญชีนวัติกรรม_ฉบับเต็ม_รวมทุกอย่าง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
รายการสินค้า e-catalog
สินค้าระบบ e-catalog

4. ขั้นตอนการลง e-GP
ป.ชญาณเกียรติ_คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจ้าง ปรับปรุงใหม่

5. ตัวอย่างจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6. แบบฟอร์มแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ประกาศ คตง.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ขออนุมัติแผน.
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2561
หนังสือนำส่งแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
Flow การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างและเผยแพร่

7. กรมบัญชีกลางประชาสัมพันธ์ You tube สาธิตวิธีการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP

8. หนังสือที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ
การกำหนดแบบขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
การกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน
การดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว
แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  ภาครัฐ พ.ศ. 2560
ว 119 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมของหน่วยงานของรัฐ

11091082
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
3662
6794
10456
11013794
135261
304648
11091082

IP 3.233.217.106
Server Time: 2022-08-15 10:57

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.