นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

นางสาวเอกรัตน์  นาคาคง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

นายศักดิ์ดา  บรรดาศักดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

แนวทางการหลบหลีกทางระหว่างทาง

เชื่อมโยงหน่วยงาน

มากกว่า...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2564

ปรับขนาดตัวอักษร

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้างของหน่วยงาน

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

         - ข้อมูลประวัติผู้บริหาร

         - ทำเนียบผู้บริหารส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง

           1) ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

           2) รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (CIO)

           3) รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

O3 อำนาจหน้าที่

         - จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

         - แผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนเดือนกันยายน 2563

         - แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564

O5 ข้อมูลการติดต่อ

         - จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

         - เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัดอ่างทอง

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

         - จังหวัดอ่างทอง

         - กฎหมายที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการในจังหวัดอ่างทอง         

 

การประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

         - จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

         - ข่าวประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการในจังหวัดอ่างทอง

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A 

         - จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

         - Q&A ของส่วนราชการในจังหวัดอ่างทอง

O9 Social Network

         - จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

         - ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง

         - เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัดอ่างทอง

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

แผนการดำเนินงาน

O10 แผนการดำเนินงานประจำปี

         - แผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง

         - แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

         - ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

         - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 จังหวัดอ่างทอง

       

การปฏิบัติงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

         - ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

       

การให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

         - คู่มือรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

         - ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

         - ใบอนุญาตรถขนส่ง

         - ใบอนุญาตรถยนต์

         - รถขนส่ง

         - รถยนต์

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

         - สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง

O17 E-Service

         - ระบบร้องเรียนร้องทุกข์ออนไลน์

         - สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

         - จังหวัดอ่างทอง

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

         - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

         - ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดอ่างทอง

         

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

         - จังหวัดอ่างทอง

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

         - จังหวัดอ่างทอง

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

         - จังหวัดอ่างทอง

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

         - จังหวัดอ่างทอง

         - สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

         - แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดอ่างทอง ปี พ.ศ. 2561-2565

         - ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

         - แผนปฏิบัติการ การบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

         - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

         - การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

         - การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

         - การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

         - การพัฒนาบุคลากร

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

         - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

         - ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

         - ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย

         - ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

         - ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

         - จังหวัดอ่างทอง

         - ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการในจังหวัดอ่างทอง

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

         - จังหวัดอ่างทอง

            1) รายงานการประชุม ก.บ.จ.อท.

            2) รายงานการประชุม กรอ.จังหวัดอ่างทอง


 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

         - เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

         - การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดอ่างทองใสสะอาด 2564"

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

         - การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2564

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

         - การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานของจังหวัดอ่างทอง ปี 2564

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

         - ผลการดำเนินการ

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

         - กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์

 

แผนป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

         - แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564)

         - แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดอ่างทอง ปี 2564

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

         - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

         - แบบรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

         - ผลการวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี 2563

         - ผลการประเมิน ITA ปี 2563 ภาพรวมจังหวัดอ่างทอง

         - มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการประเมิน ITA ปี 2564

         - โครงการของจังหวัดเพื่อส่งเสริมและยกระดับผลการประเมิน ITA ปี 2564 ให้ดีขึ้น

         - การกำหนดผู้รับผิดชอบ ในการดำเนินงาน ประเมิน ITA  ปี 2564

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

         - การแจ้งประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการดำเนินงาน แบบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในภายนอก สำหรับการประเมิน ITA ปี 2564

         - การนำเสนอและพิจารณาแผนการดำเนินการขับเคลื่อนยกระดับผลการประเมิน ITA ปี 64 ในที่ประชุมคณะอนุฯ ครั้งที่ 1 ปี 2564

         - การนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก สำหรับการประเมิน ITA ปี 2564 ในกำหนดตามปฏิทินการประเมิน ปี 2564

         - การแจ้งส่วนราชการภูมิภาค ดำเนินการตอบแบบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก สำหรับการประเมิน ITA ปี 2564

         - ผลการดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนการประเมิน ITA ปี 2564

11090493
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
3073
6794
9867
11013794
134672
304648
11090493

IP 3.233.217.106
Server Time: 2022-08-15 09:58

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.